DSC_4865

โครงการพี่เลี้ยง 2563

โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 21-22 ธ.ค. 63 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี
  • รูประยะที่ 1 โครงการให้ความรู้ วันที่ 24 มิถุนายน 2559
  • รูประยะที่ 2 ติดตามและประเมินผล วันที่ 30 สิงหาคม 2559