อบรมเรื่อง “รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรปรับปรุงของคณะบริหารธุรกิจ ตามแบบฟอร์ม มคอ.2 ฉบับใหม่”

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดอบรมเรื่อง […]