กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวิชาการและงานหลักสูตร ครั้งที่ 2/2564

              เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวิชาการและงานหลักสูตร ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
                โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล และ ผศ.ดร. สมชัย หิรัญวโรดม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนวิชาการและงานหลักสูตร       (ผู้แทนจาก 9 คณะ) ร่วมพิจารณาในการขับเคลื่อนหลักสูตร ให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงขอเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ร่วมกับสถานประกอบการ อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศววกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและระบบอัจฉริยะ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจบริการยั่งยืน (พหุวิทยาการ) และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ต่อเนื่อง)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.