ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการนำเสนอผลงานการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2565

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการนำเสนอผลงานการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2565

ประชุมรายงานความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2565

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น […]

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565   ดาวน์โหลดเอกสาร […]

รับสมัครผู้รับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น และผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2565

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้รับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น และผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2565 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://academic.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/0652.33-671-22-7-65-ปชส.-การคัดเลือกดีเด่น-2-รางวัล-2565.pdf

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ […]

กฎหมายใหม่เกี่ยวกับอุดมศึกษา ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กฎหมายใหม่เกี่ยวกับอุดมศึกษา ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ——————————————- […]

โครงการการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อจัดทำคลังข้อสอบสำหรับการเทียบโอนผลการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มทร.พระนคร

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

โครงการการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อจัดทำคลังข้อสอบสำหรับการเทียบโอนผลการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มทร.พระนคร           […]

กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ประกาศเจตจำนงสุจริต

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

ประกาศเจตจำนงสุจริต เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย […]