กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565

                              เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาผลการสอนและผลงานทางวิชาการทักษะ กระบวนการ และเทคนิคในการจัดทำผลการสอนและผลงานทางวิชาการเพื่อนำมาใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

โดยได้รับเกียรติจาก

  1. ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์
  2. ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธอัครเอกฒาลิน
  3. ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกรเก่งพล
  4. ศาสตราจารย์จรัญพัฒน์ภูวนันท์
  5. ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลดแทนออมทอง
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ

เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ณัฐวรพล  รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนคณาจารย์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้อาจารย์มีการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น รวมทั้งได้สร้างขวัญและกำลังให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Health Land Resort & Spa) พัทยา จังหวัดชลบุรี

เอกสารประกอบการสัมนา

Power Point ดาวน์โหลด

เอกสาร PDF ดาวน์โหลด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.