ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การจัดการความรู้ (KM) จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ รูปแบบออนไลน์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด โครงการการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet จัดโดย ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมการนำองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภายในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์เทเวศร์)

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoP) โดยมีอาจารย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะ และหน่วยงานภายในต่าง ๆ มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย CoP 1 องค์ความรู้ด้านวิชาการ อาทิ การจัดการองค์ความรู้ในงานคหกรรมศาสตร์ โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, การเตรียมความพร้อมสอบโทอิค โดยสถาบันภาษา CoP 2 องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ อาทิ ระบบปฎิบัติงานสหกิจศึกษาผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ และ Google Form โดยคณะครุศาสต์อุตสาหกรรม, กระบวนการสร้างต้นแบบ 3 มิติ ด้วย Rapid Prototype โดยสถาบันอัญมณี เครื่องประดับและการออกแบบ และ CoP 3 องค์ความรู้ด้านระบบงานสนับสนุน อาทิ การปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและให้บริการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาและผู้มาติดต่อในยุค COVID-19 โดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, การทำกิจกรรมออนไลน์และมอบประกาศนียบัตร โดยกองศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.