ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร ลดค่าเทอมตลอดปี 64 พร้อมแจกทุนช่วยเหลือ นศ. 70 ทุน

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงมีความรุนแรง ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตประจำวัน ของนักศึกษาและผู้ปกครอง มทร.พระนคร จึงออกประกาศมาตรการเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 7) โดยในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยคืนเงินร้อยละ 10 ของค่าจัดการศึกษา ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี และคืนเงินร้อยละ 10 ของค่าจัดการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาใหม่ที่ชำระเงินค่าจัดการศึกษาเต็มจำนวนแล้ว โดยค่าจัดการศึกษาหมายรวมถึงค่าบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ระบบเหมาจ่าย สุดท้ายยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด (ค่าปรับล่าช้า) อีกด้วย

ดร.ณัฐวรพล กล่าวต่อว่า นอกจากมาตรการเบื้องต้นแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้สนับสนุนทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์  จำนวน 70 ทุน โดยเป็นทุนให้เปล่า จ่ายตามค่าจัดการศึกษาจริงจำนวน 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะพิจารณาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 5 ที่ผู้ปกครองมีรายได้สุทธิรวมกันปีละไม่เกิน 360,000 บาท มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 มีความประพฤติดี ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา โทร 02-665-3777  ต่อ 6961 ซึ่งมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าในภาวะที่ผู้ปกครองตกงาน ว่างงาน และประกอบอาชีพหรือทำงานได้เงินน้อยลงเช่นนี้ มาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ปกครองและนักศึกษา เป็นการป้องกันไม่ให้นักศึกษาหลุดออกจากระบบการศึกษา รวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยคลี่คลายวิกฤติในครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี

One thought on “มทร.พระนคร ลดค่าเทอมตลอดปี 64 พร้อมแจกทุนช่วยเหลือ นศ. 70 ทุน

Leave a Reply

Your email address will not be published.