กิจกรรม

วิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง)และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)

                                 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรในหน่วยงานกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
• ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
• ดร.พิรพงศ์ ลิ้มประสิทธิ์วงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
• คุณธนินท์รัฐ วิฑูรธราพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
      
   
   

Leave a Reply

Your email address will not be published.