กิจกรรม

ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2564

                   เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้อง Crystal Ballroom ชั้น Lobby โรงแรม Holiday Inn Bangkok Silom

                   โดยอาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย ประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้  พร้อมด้วยตัวแทนจาก 21 สถาบันการศึกษา เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 ซึ่ง มทร.พระนคร มีโครงการพี่เลี้ยง จำนวน 5 โครงการ จาก 4 คณะ ได้แก่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

1.  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบสู่การสร้างอาชีพและรายได้

คณะศิลปศาสตร์

2.  โครงการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ผู้เรียนด้านภาษาสำหรับครู

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

3.  โครงการการสร้าง Google Classroom สำหรับการสอนออนไลน์

4.  โครงการพัฒนาองค์ความรู้เครื่องอัดขึ้นรูปแบบกึ่งอัตโนมัติ

คณะบริหารธุรกิจ

5.  โครงการพัฒนาการศักยภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

Leave a Reply

Your email address will not be published.