ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565   ดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565   ดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565   ดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565   ดาวน์โหลดเอกสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published.