โครงการการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อจัดทำคลังข้อสอบสำหรับการเทียบโอนผลการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มทร.พระนคร

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

โครงการการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อจัดทำคลังข้อสอบสำหรับการเทียบโอนผลการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มทร.พระนคร           […]

กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ประกาศเจตจำนงสุจริต

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

ประกาศเจตจำนงสุจริต เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย […]

อบรมเรื่อง “รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรปรับปรุงของคณะบริหารธุรกิจ ตามแบบฟอร์ม มคอ.2 ฉบับใหม่”

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดอบรมเรื่อง […]