ประชุมรายงานความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2565

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น […]

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565   ดาวน์โหลดเอกสาร […]

รับสมัครผู้รับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น และผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2565

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้รับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น และผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2565 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://academic.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/0652.33-671-22-7-65-ปชส.-การคัดเลือกดีเด่น-2-รางวัล-2565.pdf