กิจกรรม

โครงการ “การจัดทำหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565”

โครงการการจัดทำหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565

                                                        เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ จัดโครงการการจัดทำหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 เพื่อรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน และให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2565 รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ด้านหลักสูตร และประกันคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 ได้
โดยเฉพาะหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2566 -2567

Leave a Reply

Your email address will not be published.