กิจกรรม

โครงการพัฒนาผลงานเพื่อเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ

กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาผลงานเพื่อเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ

                        ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาผลการสอนและผลงานทางวิชาการทักษะ กระบวนการ เทคนิคในการจัดทำผลการสอนและผลงานทางวิชาการเพื่อนำมาใช้
ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ประกอบด้วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์  ศาสตราจารย์
ดร.อลงกลด แทนออมทอง  ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปรานี อ่านเปรื่อง
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม  และ รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
โครงการจัดโดย กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ระหว่างวันที่ 28 –29 มกราคม 2566ณ โรงแรม เลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี

เอกสารประกอบการบรรยาย

เทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่     ดาวน์โหลด 
เขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว           ดาวน์โหลด
ก่อนตีพิมพ์เผยแพร่บทความควรทำอย่างไร             ดาวน์โหลด
เขียนงานอย่างไรไม่ให้ Plagiarism                          ดาวน์โหลด
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่     ดาวน์โหลด

Power point ประกอบการสัมนา ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการสัมมนา  ดาวน์โหลด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.