กิจกรรม

โครงการการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อจัดทำคลังข้อสอบสำหรับการเทียบโอนผลการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มทร.พระนคร

โครงการการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อจัดทำคลังข้อสอบสำหรับการเทียบโอนผลการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มทร.พระนคร
               วันที่ 5 เมษายน 2565 ผศ.ดร.อภิชฏา ทองรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร)  เป็นประธานเปิดโครงการการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อจัดทำคลังข้อสอบ
สำหรับการเทียบโอนผลการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มทร.พระนคร ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์
               โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ กลุ่มวิชาบูรณาการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาบูรณาการ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำข้อสอบ ทำการวัดและการประเมินผลในรายวิชาที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์การวัดและประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และต่อนักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน ให้มีระดับคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
               ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายมนตรี รัตนวิจิตร อดีตผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร และผู้อำนวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ร่วมบรรยายให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอ การวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อจัดทำคลังข้อสอบ อาทิ การสร้างข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการประเมินผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกณฑ์การสอบวัดผล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ตัวชี้วัด เป็นต้น ทั้งนี้มีคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมจำนวน 37 คน
Cr. กองสื่อสารองค์การ

Leave a Reply

Your email address will not be published.