กิจกรรม

อบรมเรื่อง “รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรปรับปรุงของคณะบริหารธุรกิจ ตามแบบฟอร์ม มคอ.2 ฉบับใหม่”

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดอบรมเรื่อง “รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรปรับปรุงของคณะบริหารธุรกิจ ตามแบบฟอร์ม มคอ.2 ฉบับใหม่” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรให้ตรงตามมาตรฐานของ มคอ.2 เพื่อให้เกิดความถูกต้องและสอดคล้องไปกับการจัดการเรียนการสอนรวมไปถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของหน่วยงานของรัฐบาล และเอกชน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ ด้านหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์ ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

             

Leave a Reply

Your email address will not be published.