Uncategorized

อบรมการเขียนหนังสือราชการ

อบรมการเขียนหนังสือราชการ ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

บรรยากาศการอบรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.