กิจกรรม

สุดปลื้ม!! ราชมงคลพระนคร รับรางวัลสถาบันการศึกษา-อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระคร)
เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณ สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบ และผศ.ดร.ณนนท์ แดงสังวาลย์ อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน
จาก ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรรม (อว.) ในงานประชุมวิชาการ สมาคมเครือข่ายการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย : การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้ง
“Reinventing Thai Higher Education : ‘Forever’ Changes” จัดโดย ควอท และสำนักงาน อว. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2566 มีแนวคิดเพื่อยกย่องให้เกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีความสามารถในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สามารถเป็นต้นแบบได้ โดย ผศ.ดร.ณนนท์ แดงสังวาล ได้พัฒนากระบวนการพัฒนา
สื่อการสอนเพื่อยกระดับการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาผู้เรียน
และด้านการพัฒนาเพื่อนอาจารย์ในศาสตร์ทางคหกรรมศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งทางราชมงคลพระนครได้ให้การสนับสนุนส่งเสริม
ผศ.ดร.ณนนท์ แดงสังวาล ด้านทุนการศึกษาในการพัฒนาตนเองและกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี

Cr.กองสื่อสารองค์การ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.