กิจกรรม

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้เปิดการประชุม
สภาวิชาการเต็มรูปแบบในพื้นที่ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลังจากต้องจัดการประชุม
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาร่วม 1 ปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว
โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จำนวน 3 วาระ และเรื่องเสนอ เพื่อทราบ จำนวน 2 วาระ

Leave a Reply

Your email address will not be published.