กิจกรรม

ประชุมรายงานความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบ Hybrid โดย online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom และ onsite ณ โรงแรม Holiday Inn Bangkok Silom มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  ผู้แทนจาก
เครือข่ายภูมิภาค หน่วยงานภาครัฐ อาจารย์ นักวิจัย และครู จากสถาบันสมาชิกเครือข่ายฯ 22 แห่ง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกำหนดรูปแบบการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1  แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทย

กลุ่มที่ 2  พัฒนารูปแบบการเรียน การสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

กลุ่มที่ 3  พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

กลุ่มที่ 4  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ซึ่งกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมีนายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หัวหน้าโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสู่การสร้างอาชีพและรายได้โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม (กลุ่มที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน) นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการ เช่น กิจกรรมการสอนทำลวดลายบนแก้ว การทำลวดลายบนกระเป๋าผ้าทรงต่าง ๆ ด้วยเทคนิคการพิมพ์สกรีนแบบ Sublimation ที่เป็นการพิมพ์ไฟล์ภาพดิจิทัลจาก
สมาร์ตโฟน เป็นต้น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.