ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

                                  ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ใช้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 และมีมติให้ใช้ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาใช้บังคับแก่การยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลม ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 *แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ**

Leave a Reply

Your email address will not be published.