กิจกรรม

การถ่ายทำและบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อเสนอรางวัล ควอท 2566

การถ่ายทำและบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อเสนอรางวัล ควอท 2566

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ โดยมีผู้อำนวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ น.ส.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ และบุคลากรของหน่วยงาน
รวมทั้งสิ้น 3 คน เข้าร่วมการถ่ายทำและบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณนนท์ แดงสังวาลย์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการบริการอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ ห้องสมุดโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซึ่งการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวดังกล่าว
เพื่อจัดทำคลิป VDO ผลงานการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ที่มีความภาคภูมิใจ ในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เข้ารับการคัดเลือกรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2566 โครงการนี้ จัดขึ้นโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

Leave a Reply

Your email address will not be published.