กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น และ รางวัลผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น และ รางวัลผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2565

กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น และ รางวัลผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2565
                   ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจำปี 2565  เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 18 ปี ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3
ศูนย์พณิชยการพระนคร มทร.พระนคร
                   โดยมีคณาจารย์ที่เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ดังนี้
                   รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ได้แก่ อาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
                   รางวัลชมเชยอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ได้แก่ อาจารย์สุปัญญา สิงห์กรณ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
                   รางวัลผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณนนท์ แดงสังวาลย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.