กิจกรรม

กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริต
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชฏา ทองรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรของหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 11 คน เข้าร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต
ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัด โดยจัดกิจกรรม
ณ กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 5 อาคารรพี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.