DSC_4865

วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการผลิตบัณฑิต และการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
  3. สร้างความเข้มแข็งและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ