ตำราและหนังสือที่ผ่านการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2566

หนังสือ เรื่อง ระบบสารสนเทศทางการตลาดเชิงกลยุทธ์
ของ นายธนากร รัชตกุลพัฒน์
สังกัด คณะบริหารธุรกิจ

ตำรา เรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสารภาครัฐและเอกชน
ของ ผศ.อัญชุลี วงษ์บุญงาม
สังกัด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ตำรา เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
ของ ผศ. ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
สังกัด คณะศิลปศาสตร์

ตำรา เรื่อง ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์
ของ ผศ. ดร.ภควัต เกอะประสิทธิ์
สังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม