ตำราและหนังสือที่ผ่านการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565

ตำรา เรื่อง องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ของ ผศ. ดร.วรินทร์ สุดคนึง
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

หนังสือ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : แนวทางและกรณีศึกษา
ของ ผศ. ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์
สังกัด คณะบริหารธุรกิจ

หนังสือ เรื่อง รู้ทันการสอบบัญชี : การวางแผน กระดาษทำการ และรายงาน
ของ ผศ. ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์
สังกัด คณะบริหารธุรกิจ

หนังสือ เรื่อง การบริหารสินค้าคงคลัง
ของ ผศ. ดร.อมรศิริ ดิสสร
สังกัด คณะบริหารธุรกิจ

ตำรา เรื่อง เครือข่ายการสื่อสารและสายส่ง (Communication Network and Transmission Lines)
ของ ผศ. ดร.อภิชฏา ทองรักษ์
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำรา เรื่อง เทคโนโลยีแก้วและเซรามิก
ของ ผศ. ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนังสือ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา (Java Programming)
ของ ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.พรชัย เตชะธนเศรษฐ์
สังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

หนังสือ เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน (PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE)
ของ ผศ. ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนังสือ เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
ของ ผศ. ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
สังกัด คณะศิลปศาสตร์

ตำรา เรื่อง คุณภาพกำลังไฟฟ้า (Power Quality)
ของ รศ. ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำรา เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์กำลังขั้นสูง (Advanced Power Electronics)
ของ ผศ. ดร.สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

หนังสือ เรื่อง KEYS TO SUCCESS : Practical Ways for Beginners of English Speaking Guides in Thailand
ของ นางสาวนนท์ณพร กิติศรีปัญญา
สังกัด คณะศิลปศาสตร์