ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้อำนวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์


นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์
นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์
Email :rungrudee.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6400

งานบริหารทั่วไป

นางสาวทัศนีย์ ลายลิขิต
นางสาวทัศนีย์ ลายลิขิต
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Email : tuchsnaee.w@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6402
นางสาวลลิตา นาคจำแลง
นางสาวลลิตา นาคจำแลง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Email : lalita.n@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6420

งานวิชาการ

นายวิลาส วิถีไพร
นายวิลาส วิถีไพร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Email : wilas.w@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6404
นางสาวอรอนงค์ งามวิไล
นางสาวอรอนงค์ งามวิไล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Email : onanong.n@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 8189
นายคุมพล เอี่ยมในวงษ์
นายคุมพล เอี่ยมในวงษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Email : kumpon.e@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6405
นางสาวรัตติณัฏฐ์ อังสนุ
นางสาวรัตติณัฏฐ์ อังสนุ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Email : rattinat.a@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6401
นางสาวเพ็ญนภา รักษ์มณี
นางสาวเพ็ญนภา รักษ์มณี
นักวิชาการศึกษา
Email : pennapa.r@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6403

งานพัฒนาคณาจารย์

นางสาวสติมา สุวรรณแสงศรี
นางสาวสติมา สุวรรณแสงศรี
บุคลากรปฏิบัติการ
Email : satima.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6421
นางสาวศุภดา ปรังประโคน
นางสาวศุภดา ปรังประโคน
นักวิชาการศึกษา
Email : supada.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6423